آمار

شما اینجا هستید

انتخابات

حسن سعدآبادی مدیر مسئول کانون شد

حسن سعدآبادی به عنوان مدیر مسئول جدید کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج) آران وبیدگل انتخاب شد.

حسن سعدآبادی به عنوان مدیر مسئول جدید کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج) آران وبیدگل انتخاب شد.

مانده علی رهی مدیر مسؤل جدید کانون شد

با رای اعضای کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج )  شهرستان آران و بیدگل جناب آقای مانده علی رهی به عنوان مدیر مسؤل جدید کانون انتخاب شد.

با رای اعضای کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج )  شهرستان آران و بیدگل جناب آقای مانده علی رهی به عنوان مدیر مسؤل جدید کانون انتخاب شد.

اشتراک در انتخابات