آمار

شما اینجا هستید

تعطیل

تعطیلی کتابخانه های عمومی شهرستان آران و بیدگل

کتابخانه های عمومی شهرستان آران و بیدگل به دنبال شیوع دوباره کرونا ویروس تعطیل شدند.

کتابخانه های عمومی شهرستان آران و بیدگل به دنبال شیوع دوباره کرونا ویروس تعطیل شدند.

نماز جمعه شهرستان آران و بیدگل همچنان تعطیل

فرماندار شهرستان آران و بیدگل: نماز جمعه شهرهای آران و بیدگل، نوش‌آباد، سفیدشهر و ابوزیدآباد تا مهار کامل ویروس کرونا همچنان برگزار نمی‌شود.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل: نماز جمعه شهرهای آران و بیدگل، نوش‌آباد، سفیدشهر و ابوزیدآباد تا مهار کامل ویروس کرونا همچنان برگزار نمی‌شود.

لغو رویدادهای فرهنگی آران وبیدگل به دلیل کرونا

 با توجه به شیوع بیماری کرونا کلیه رویدادهای فرهنگی آران وبیدگل لغو شد 

 با توجه به شیوع بیماری کرونا کلیه رویدادهای فرهنگی آران وبیدگل لغو شد 

اشتراک در تعطیل