آمار

شما اینجا هستید

زعفران

برداشت ۲ کیلو زعفران از هر هکتار مزارع شهرستان آران و بیدگل

رئیس اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی آران و بیدگل از برداشت ۲ کیلو زعفران از هر هکتار مزارع شهرستان آران و بیدگل درسال جاری خبر داد.

برداشت ۲ کیلو زعفران از هر هکتار مزارع شهرستان آران و بیدگل

رئیس اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی آران و بیدگل از برداشت ۲ کیلو زعفران از هر هکتار مزارع شهرستان آران و بیدگل درسال جاری خبر داد.

آران و بیدگل قطب بالقوه تولید پسته و زعفران

فرماندار آران و بیدگل ضمن اشاره به آبیاری نوین ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آران و بیدگل در سال گذشته گفت: تغییر الگوی کِشت آران و بیدگل را می‌تواند به قطب تولید پسته و زعفران کشور تبدیل کند.

فرماندار آران و بیدگل ضمن اشاره به آبیاری نوین ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آران و بیدگل در سال گذشته گفت: تغییر الگوی کِشت آران و بیدگل را می‌تواند به قطب تولید پسته و زعفران کشور تبدیل کند.

اشتراک در زعفران