آمار

شما اینجا هستید

عبادت

فرهنگ به مقابله با کرونا می‌آید؟

هر حرکت و عمل مثبت انسان در صورت داشتن انگیزه الهی عبادت محسوب می‎شود، بنابراین تلاش هر انسانی در جهت رعایت بهداشت، عبادت است.

هر حرکت و عمل مثبت انسان در صورت داشتن انگیزه الهی عبادت محسوب می‎شود، بنابراین تلاش هر انسانی در جهت رعایت بهداشت، عبادت است.

ماه رجب ماه درخواست ظرفیت است

راز خلقت, عبادت است ، اصل عبادت اين است که انسان در همه شئون زندگی بنده خدا باشد, و براي اين بندگي, يک راز و رمزي است که وجود مبارک پيامبر فرمود, انسان طرزي بايد با خدا سخن بگويد که گويا او را مي‌بيند.

عبادت

راز خلقت, عبادت است ، اصل عبادت اين است که انسان در همه شئون زندگی بنده خدا باشد, و براي اين بندگي, يک راز و رمزي است که وجود مبارک پيامبر فرمود, انسان طرزي بايد با خدا سخن بگويد که گويا او را مي‌بيند.

اشتراک در عبادت