آمار

شما اینجا هستید

معاونت خواهران كانون

تلخيص آثارشهید مطهری توسط خواهران

به منظور آشنايي بیشتر جوانان با  کتاب های استاد شهید مطهری گروه مطالعاتی آثار  شهید مطهری معاونت خواهران کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج)  اقدام به تشکیل كار گروهی جهت خلاصه نویسی كتاب های اين استاد فرزانه نموده است .

به منظور آشنايي بیشتر جوانان با  کتاب های استاد شهید مطهری گروه مطالعاتی آثار  شهید مطهری معاونت خواهران کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج)  اقدام به تشکیل كار گروهی جهت خلاصه نویسی كتاب های اين استاد فرزانه نموده است .

معرفی طرح تابستانی ياس آسمانی 8

معاونت خواهران کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج) به منظور شناسایی و رشد و شکوفایی استعدادهای  کودکان و  نوجوانان و پر کردن اوقات فراغت آنان در تابستان  93 طرح تابستانی ياس آسمانی 8 را برگزار می كند.

یاس

معاونت خواهران کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج) به منظور شناسایی و رشد و شکوفایی استعدادهای  کودکان و  نوجوانان و پر کردن اوقات فراغت آنان در تابستان  93 طرح تابستانی ياس آسمانی 8 را برگزار می كند.

حضور خواهران درهمایش هسته های پژوهشی

 اعضای طرح مطالعاتی شهید مطهری معاونت خواهران کانون سه شنبه سوم تیرماه درهمایش هسته های پژوهشی كانون های فرهنگی هنری مساجد  شرکت کردند.

 اعضای طرح مطالعاتی شهید مطهری معاونت خواهران کانون سه شنبه سوم تیرماه درهمایش هسته های پژوهشی كانون های فرهنگی هنری مساجد  شرکت کردند.

اشتراک در معاونت خواهران كانون