روایتی از شب دوم جُنگ شادی

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ روایتی،از آنچه در اجرای شب دوم جُنگ بزرگ شادی گذشت ./عکس:فاطمه ابراهیمپور

افزودن دیدگاه جدید