آمار

شما اینجا هستید

بصیرت

مراسم بزرگداشت 9دی برگزار شد

زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: ۹ دی روز نه گفتن به ساده‌لوحان و خوارج انقلاب بود، ۹ دی روز نه گفتن به اصحاب جمل، اصحاب زر و زور، صهیونیست و آمریکای جنایتکار بود.

زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: ۹ دی روز نه گفتن به ساده‌لوحان و خوارج انقلاب بود، ۹ دی روز نه گفتن به اصحاب جمل، اصحاب زر و زور، صهیونیست و آمریکای جنایتکار بود.

نقش بصیرت در نهضت عاشورا

اصحابی که در اطراف امام حسین(ع) بودند دارای بصیرت بالایی بودند همان طور که در زیارت نامه حضرت ابوالفضل ذکر شده یکی از ویژگی آن حضرت “نافذالبصیره “یعنی نفوذ بصیرت داشت. و این نیست که بصیرتش صرفاً بصیرت عادی باشد بلکه بصیرتش نافذ است یعنی فهمش درست است. حضرت ابوالفضل (ع) چه کرده که نافذالبصیره شده است؟ شخصیت های بزرگ دیگر که در اطراف امام حسین(ع) بودند او را در این جنگ منع می کردند. ولی حضرت ابوالفضل نه تنها او را نصیحت نکرد بلکه مثل یک غلام همراه او بود و امام خود را خوب شناخته بود .

اصحابی که در اطراف امام حسین(ع) بودند دارای بصیرت بالایی بودند همان طور که در زیارت نامه حضرت ابوالفضل ذکر شده یکی از ویژگی آن حضرت “نافذالبصیره “یعنی نفوذ بصیرت داشت. و این نیست که بصیرتش صرفاً بصیرت عادی باشد بلکه بصیرتش نافذ است یعنی فهمش درست است. حضرت ابوالفضل (ع) چه کرده که نافذالبصیره شده است؟ شخصیت های بزرگ دیگر که در اطراف امام حسین(ع) بودند او را در این جنگ منع می کردند. ولی حضرت ابوالفضل نه تنها او را نصیحت نکرد بلکه مثل یک غلام همراه او بود و امام خود را خوب شناخته بود .

اشتراک در بصیرت