آمار

شما اینجا هستید

تربيت

بحران كارگزاري درانقلاب اسلامي

امروز بر دستگاه هاي فرهنگي كشور فرض است تا  كارگزار متخصصِ متعهد پرورش دهند نه كارگزار متخصصِ متفنن.

امروز بر دستگاه هاي فرهنگي كشور فرض است تا  كارگزار متخصصِ متعهد پرورش دهند نه كارگزار متخصصِ متفنن.

اشتراک در تربيت