آمار

شما اینجا هستید

تهاجم فرهنگي

مجمع الجزاير فرهنگي

هجمه فرهنگي به همان ميزان كه براي جبهه فرهنگي ما تهديد است فرصت نيز هست. چرا كه نقاط ضعف ما را به ما نشان مي دهد. 

هجمه فرهنگي به همان ميزان كه براي جبهه فرهنگي ما تهديد است فرصت نيز هست. چرا كه نقاط ضعف ما را به ما نشان مي دهد. 

خطر سينمای بدنه

در این فیلم‌ها که کار اصلی آن، هنجارشکنی به بهانه‌ی طنز و هدف اصلی آن ترویج باورهای غلط مبتنی بر جهان‌بینی‌های منحرف غربی‌ست انحرافات آشکاری وجود دارد که جای هیچ توجیهی برای مسئولان امر نمی‌گذارد.

محمدرضا انیسی آرانی

در این فیلم‌ها که کار اصلی آن، هنجارشکنی به بهانه‌ی طنز و هدف اصلی آن ترویج باورهای غلط مبتنی بر جهان‌بینی‌های منحرف غربی‌ست انحرافات آشکاری وجود دارد که جای هیچ توجیهی برای مسئولان امر نمی‌گذارد.

اشتراک در تهاجم فرهنگي