حج ناتمام

آیا امام حسین(ع) بعد از خروج از مدینه برای خود نماینده ای انتخاب نمودند؟ نکته؛ آیا اساسا امام حسین (ع) در آن بازه زمانی می توانست برای خود نماینده ای انتخاب نماید؟ آیا شرایط خفقان سیاسی چنین اجازه ای به امام می داد؟ و آیا اساسا چنین امری(انتخاب نماینده) قبلا در مورد مقام امامت اتفاق افتاده بود و یا اینکه امر مرسومی بوده است؟ و آیا چنین امری از سوی مقام خلافت قابل تحقق و انجام است و یا امامت الهی؟ و آیا برای مقام امامت الهی که امری فرا بشری است آیا بشر می تواند در چنین امری(تعیین نماینده) دخالت داشته باشد؟