آمار

شما اینجا هستید

اكبر ستمكش آرانی

تحصيلات: 
ديپلم
سمت در كانون: 
عضو هيئت امنا
سمت هاي پيشين: 
مدير مسئول كانون- معاون اداري مالي - معاون رفاهي- مدير باشگاه فرهنگي ورزشي هجرت- فرمانده پايگاه مقاومت بسيج امام رضا(ع)- عضو واحد هنر های نمایشی
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید