آمار

شما اینجا هستید

امیر بستان پیرا

تحصيلات: 
دیپلم
سمت در كانون: 
معاون اجرایی مدیر مسئول
سمت هاي پيشين: 
مدیر مسئول کانون به مدت 1 سال-مسئول معاونت رفاهی و پشتیبانی به مدت 4 سال-مسئول معاونت فرهنگی به مدت 1 سال-مسئول قرائت قرآن مکتب المهدی به مدت 3 سال-معاون مدیر مسئول به مدت2 سال