آمار

شما اینجا هستید

حسن سعدآبادی

تحصيلات: 
فوق دیپلم
سمت در كانون: 
مشاور مدیر مسئول
سمت هاي پيشين: 
مدیر مسئول کانون به مدت 1 سال-مسئول معاونت رفاهی و پشتیبانی به مدت 4 سال-مسئول معاونت فرهنگی به مدت 1 سال