دو بیمارستان در آران و بیدگل افتتاح شد (گزارش تصویری)