برنامه گردهمایی کانون دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(علیه السلام) متعاقبا اعلام خواهد شد.