دختران بهشتی

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛محتوای آموزشی و تعليمی کارگاه دختران بهشتی با مسائل روز و مورد نياز فراگيران و نيز شرايط محيطی و اجتماعی برگزار می شود.

افزودن دیدگاه جدید