انسان شناسی در دانش مدیریت منابع انسانی

 

نوع نگرش به انسان و ویژگی های او اهمیت ویژه ای در مطالعات علوم اجتماعی، بالاخص مطالعات سازمان و مدیریت داشته است. در عرصه نظریه پردازی در علوم اجتماعی، مبانی انسان شناختی در کنار مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی، ارکان نظريات و پارادایم های آن حوزه را شکل داده است.

انتصاب دکتر مهدی حمزه‌پور به عنوان مشاور بنیاد ملی نخبگان

انتصاب دکتر مهدی حمزه‌پور به عنوان مشاور بنیاد ملی نخبگان، دبیر ستاد فرهنگی سازی برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان و نماینده دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) در امور نخبگان و استعدادهای درخشان و برتر