انسان شناسی در دانش مدیریت منابع انسانی

 

نوع نگرش به انسان و ویژگی های او اهمیت ویژه ای در مطالعات علوم اجتماعی، بالاخص مطالعات سازمان و مدیریت داشته است. در عرصه نظریه پردازی در علوم اجتماعی، مبانی انسان شناختی در کنار مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی، ارکان نظريات و پارادایم های آن حوزه را شکل داده است.