تبلیغات بازرگانی

تبلیغات بازرگانی ؛ در دوران معاصر و با توجه به تحولاتی که در جهان به برکت انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) یکی پس از دیگری و با سرعت در حال اتفاق است، ادعای اسلام مبنی بر برخورداری از الگویی الهی، عام و منسجم برای اداره زندگی بشر، هر روز بیش از پیش جدی و قابل طرح شده و گروهی را به خود متمایل می کند.