حضور اعضای موسسه جوانه در رویداد هم افزایی روایت2

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ کشف جهادگران فعال رسانه ای وایجاد یک شبکه رسانه ای از جنس جهادگران یکی از اهداف این رویداد است.

افزودن دیدگاه جدید