سازه های آمپولی

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ در این مسابقه دستگاه هایی شبیه سازی می شود که برای بلند کردن وسایل سنگین در زندگی روزمره و ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

افزودن دیدگاه جدید