آمار

شما اینجا هستید

بیانیه بسیج‌ دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهرستان آران و بیدگل به مناسبت 13 آبان

 

به مناسبت 13 آبان، بسیج‌ دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهرستان آران و بیدگل بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه بسیج دانشجویی شهرستان آران و بیدگل به شرح ذیل می‌باشد:

۱۳آبان و اشغال لانه جاسوسی از اوراق پر افتخار تقویم انقلاب است که به تعبیر سکاندار کشتی آزادی خواهی، خمینی کبیر(ره) انقلاب دوم نام گرفت.
سیزدهم آبان ماه روز ملی استکبارستیزی و یادآور سه رویداد الهام بخش تبعیدحضرت امام خمینی(ره)به ترکیه،کشتاروحشیانه دانش آموزان توسط رژیم پهلوی واشغال لانه جاسوسی آمریکاست.که همگی نمادمبارزه بی امان بااستبدادواستکباراست.۱۳آبان واشغال لانه جاسوسی ازاوراق پرافتخارتقویم انقلاب است که به تعبیرسکاندار کشتی آزادی خواهی،خمینی کبیر(ره) انقلاب دوم نام گرفت.مقوله استکبارستیزی که برخواسته ازروح عدالت خواهی ملت عزیزمان است روزبه روزدردل وجان اقشارمختلف علی الخصوص دانشجویان انقلابی وبصیر،نیرومندترمی گردد وشاهداین مدعاحضوربه موقع درصحنه ها ومیدان های حساسی چون۹دی،۲۲بهمن ونیزمشارکت درصحنه راهپیمایی هاعلیه استکبارجهانی،درراس آن آمریکای جنایت کار و انگلیس خبیث واسراییل غاصب  است.
اشغال لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام،تنهااشغال یک سفارتخانه نبودبلکه اعلام شعار"اسقلال خواهی جمهوری اسلامی"به تمام زیاده خواهان وشیاطین جهان بود.ماآمریکاراشیطان بزرگ وعامل اصلی گرفتاری های جهان اسلام ومنشا فتنه وتوطئه علیه نظام وانقلاب اسلامی میدانیم.فلذا به فرموده رهبرفرزانه،اصراربربزک کردن شیطان بزرگ ووانمودکردن آن به شکل فرشته باقطع نظرازدین داری وانقلابی گری،ناقض وفاداری به مصالح کشوروخلاف تدبیروخردورزی می دانیم .مگرنمی بینیم که ردپای آمریکا،رد خون وآه است،خون گلوی مجاهدان،زنان وکودکان و آه گرسنگان ومظلومان ومستضعفان.
درجهان کنونی که جرثومه های فساد،ازتمام توان خودبرای به اسارت کشیدن آزادگان در اقصاء نقاط جهان استفاده نموده وکشورهایی مانند عراق،سوریه،افغانستان ودیگربلاداسلامی رامحل تاخت وتاز زیاده خواهی های خودقرارداده اند،لازم است شعارکوبنده مرگ برآمریکا پر شورترازهمیشه طنین اندازشود.
ماباالهام ازقانون اساسی براین باوریم که جمهوری اسلامی،نظامی است برپایه ایمان به نفی سلطه گری وسلطه پذیری،حفظ استقلال همه جانبه ودفاع ازحقوق همه مسلمانان وعدم تعهددربرابرقدرت های سلطه گر،لذاست هرقراردادی که موجب سلطه بیگانه برمنابع اقتصادی،فرهنگی ودیگر شئون کشورگردد،ممنوع است.
و من الله توفیق

بسیج دانشجویی شهرستان آران و بیدگل

انتهای پیام

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید