تبلیغات بازرگانی

تبلیغات بازرگانی ؛ در دوران معاصر و با توجه به تحولاتی که در جهان به برکت انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) یکی پس از دیگری و با سرعت در حال اتفاق است، ادعای اسلام مبنی بر برخورداری از الگویی الهی، عام و منسجم برای اداره زندگی بشر، هر روز بیش از پیش جدی و قابل طرح شده و گروهی را به خود متمایل می کند.

انسان شناسی در دانش مدیریت منابع انسانی

 

نوع نگرش به انسان و ویژگی های او اهمیت ویژه ای در مطالعات علوم اجتماعی، بالاخص مطالعات سازمان و مدیریت داشته است. در عرصه نظریه پردازی در علوم اجتماعی، مبانی انسان شناختی در کنار مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی، ارکان نظريات و پارادایم های آن حوزه را شکل داده است.